ประถมศึกษา


     มัธยมศึกษาตอนต้น

     มัธยมศึกษาตอนปลาย

งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้พัฒนา  นายกิตติชาติ   แชจอหอ  chaejorhor@gmail.com
  หนังสือวิชาเลือกสาระการประกอบอาชีพ
  รายวิชา อช03074  เกษตรประยุกต์ ประถมศึกษา
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
?????????????
?????????????
  หนังสือวิชาเลือกสาระการพัฒนาสังคม
  รายวิชา สค03045  วิถีชุมชน  ประถมศึกษา
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
?????????????
  หนังสือวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
  รายวิชา ทร23021  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดเป็น ม.ต้น
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
?????????????
  หนังสือวิชาเลือกสาระความรู้พื้นฐาน
  รายวิชา พต22005  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ชั้น ม.ต้น
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
?????????????
  หนังสือวิชาเลือกสาระการประกอบอาชีพ
  รายวิชา พต23037  เกษตรเพื่อชีวิต ชั้น ม.ต้น
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
?????????????
  หนังสือวิชาเลือกสาระทักษะการเรียนรู้
  รายวิชา ทร03007 คลังปัญญาชุมชน  ชั้น ม.ปลาย
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
?????????????
  หนังสือวิชาเลือกสาระทักษะการประกอบอาชีพ
  รายวิชา อช32001  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  ชั้น ม.ปลาย
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
?????????????
  หนังสือวิชาเลือกสาระทักษะการประกอบอาชีพ
  รายวิชา อช33057  เกษตรสู่การพัฒนาอาชีพ  ชั้น ม.ปลาย
  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ดาวน์โหลดไฟล์ pdf หนังสือภาษาอาเซียน
ภาษาเขมร
ภาษาเวียดนาม
ภาษาจีน
ภาษาพม่า
ภาษามาเลย์
ภาษาลาว
ภาษาอังกฤษ